Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cuckoo /'kʊku:/  

 • Danh từ
  (động vật)
  chim cu cu
  Tính từ
  (thường làm vị ngữ)
  ngu xuẩn, điên gàn

  * Các từ tương tự:
  cuckoo clock, cuckoo-pint