Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cuckoo-pint /'kuku:pint/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây chân bê