Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cuckoo clock /'kʊku:klɒk/  

  • đồng hồ đổ giờ giống tiếng cu cu