Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật)
  thỏ rừng
  mad as a March hare
  xem mad
  run with the hare and hunt with the hounds
  cố giữ thân thiện với cả hai bên (trong một vụ bất hòa)
  raise (start) a hare
  gợi chuyện, đá một câu (để kích thích cuộc trò chuyện hay để đánh lạc hướng cuộc thảo luận khỏi vấn đề chính)
  Động từ
  chạy rất nhanh
  nó chạy rất nhanh xuôi đường phố

  * Các từ tương tự:
  hare-brained, harebell, harelip, harelipped, harem