Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tật sứt môi (bẩm sinh)

    * Các từ tương tự:
    harelipped