Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hậu phòng, hậu cung (dành cho phụ nữ trong một ngôi nhà Hồi giáo)
    phụ nữ hậu phòng