Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người điên; người kỳ cục
  Tính từ
  điên rồ; kỳ cục
  he does have some loony ideas
  nó có những ý nghĩ thật kỳ cục

  * Các từ tương tự:
  loony-bin