Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (y học)
  loạn tâm thần
  a psychotic disorder
  rối loạn tâm thần
  Danh từ
  (y học)
  người loạn tâm thần

  * Các từ tương tự:
  psychotically