Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều schizos) (khẩu ngữ thường nghĩa xấu)

    * Các từ tương tự:
    schizo-genesis, schizocarp, schizogony, schizoid, schizolysis, schizomycete, schizont, schizont-stage, schizophrene