Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

psychopath /'saikəʊpæθ/  

  • Danh từ
    (y học)
    người bệnh nhân cách

    * Các từ tương tự:
    psychopathic, psychopathically, psychopathological, psychopathologist, psychopathology, psychopathy