Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ, lóng, nghĩa xấu)
    kẻ kỳ cục; kẻ lập dị

    * Các từ tương tự:
    kookaburra, kookie, kookly, kooky