Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thngữ)
  nói điên loạn
  a raving lunatic
  người mất trí nói điên loạn
  Phó từ
  (khẩu ngữ)
  hoàn toàn
  you're raving mad
  anh điên hoàn toàn rồi

  * Các từ tương tự:
  ravings