Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tu từ học
  (thường xấu) thuật hùng biện
  the empty rhetoric of politician
  thuật hùng biện rỗng tuếch của các chính khách

  * Các từ tương tự:
  rhetorical, rhetorical question, rhetorically, rhetorician