Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elocution /,elə'kju:∫n/  

  • Danh từ
    cách diễn đạt

    * Các từ tương tự:
    elocutionary, elocutionist