Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eloquence /'eləkwəns/  

  • Danh từ
    tài hùng biện