Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gasconade /'gæskə'neid/  

 • Danh từ
  thói khoe khoang khoác lác
  Nội động từ
  khoe khoang khoác lác

  * Các từ tương tự:
  gasconader