Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oratory /'ɒrətri/  /'ɔ:rətɔ:ri/

  • Danh từ
    nhà thờ tư nhân
    Danh từ
    nghệ thuật diễn thuyết
    tài hùng biện