Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enunciation /i,nʌnsi'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự đọc rõ, sự phát âm rõ ràng
    sự trình bày rõ