Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lưu loát
    he speaks French with great fluency
    anh ta nói tiếng Pháp rất lưu loát