Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cách diễn đạt, cách chọn lời, cách chọn từ
  clarity of diction is vital for a public speaker
  diễn đạt rõ ràng sáng sủa là cốt tử đối với ngưới nói trước công chúng

  * Các từ tương tự:
  dictional, dictionally, dictionary