Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

terminology /'tɜminɔ'lɒdʒi/  

  • Danh từ
    thuật ngữ
    thuật ngữ học