Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vocabulary /və'kæbjʊləri/  /və'kæbjʊleri/

 • Danh từ
  từ vựng (của một ngôn ngữ)
  vốn từ
  Tam has an average [level of] vocabulary for a 3-year-old
  Tâm có một vốn từ [ở mức] trung bình đối với trẻ em ba tuổi
  (cách viết khác vocab) từ điển chú giải