Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nomenclature /nə'menklət∫ə[r]/  /'nəʊmenklei∫ə[r]/

  • Danh từ
    danh pháp
    the nomenclature of chemistry
    danh pháp hóa học
    tên [dùng trong] danh pháp