Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lời nói giả dối, lời nói đạo đức giả
  tiếng lóng; từ ngữ nhà nghề
  thieves' cant
  tiếng lóng của tụi trộm cắp
  a cant expression
  một từ ngữ nhà nghề
  Danh từ
  sự nghiêng; mặt nghiêng
  the wall has a decided cant about it
  bức tường bị nghiêng hẳn
  sự xô nghiêng; sự lật úp
  Động từ
  làm nghiêng, lật nghiêng
  cant over
  lật úp
  cant over a boat to repair
  lật úp chiếc thuyền để sửa chữa

  * Các từ tương tự:
  cant-dog, Cantab, cantabile, cantabrigian, cantaloup, cantaloup, cantaloupe, cantaloup(e), cantaloupe, cantankerous