Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cantaloupe /'kæntəlu:p/  

  • Danh từ
    (thực vật học) dưa đỏ