Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cantabrigian /Cantabrigian/  

  • Tính từ
    (thuộc) đại học Căm-brít
    Danh từ
    học sinh trường đại học Căm-brít; học sinh cũ trường đại học Căm-brít