Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ, adj
    như hát, giống hát