Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cantaloup /'kæntəlu:p/  

  • Danh từ
    (thực vật học) dưa đỏ

    * Các từ tương tự:
    cantaloup, cantaloupe, cantaloup(e), cantaloupe