Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sanctimony /sæɳkti'mounjəsnis/  

  • Danh từ
    sự phô trương lòng mộ đạo, sự phô trương lòng tin đạo; sự làm ra vẻ một đạo