Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng giả cầy (tiếng Anh, tiếng Pháp pha trộn yếu tố ngôn ngữ địa phương ở Nam Phi, Đông Nam Á…)
  speak in pidgin
  nói tiếng giả cầy
  pidgin English
  tiếng Anh giả cầy

  * Các từ tương tự:
  pidgin english, pidginization, pidginize