Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sanctimoniousness /,sæŋkti'məuniəsnis/  

  • Danh từ
    vẻ ta đây đạo đức hơn người