Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cantankerous /'kæntæŋkərəs/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ) nóng tính; hay gây gổ

    * Các từ tương tự:
    cantankerously, cantankerousness