Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dictionary /'dik∫ənri/  /'dik∫əneri/

 • Danh từ
  từ điển
  an English dictionary
  từ điển tiếng Anh
  a dictionary of architecture
  từ điển kiến trúc
  a walking (living) dictionary
  từ điển sống, người học rộng hiểu biết nhiều