Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều thesauruses hoặc thesauri)
    từ điển nhóm nghĩa