Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repository /ri'pɒzitri/  /ri'pɒzitɔ:ri/

  • Danh từ
    kho chứa, kho (đen, nghĩa bóng)
    a furniture repository
    kho chứa đồ đạc
    anh ta là cả một kho mọi thứ kiến thức lạ