Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] từ, [thuộc] lời
  verbal skills
  kỹ năng đọc và viết (về từ và lời)
  bằng miệng
  a verbal contract
  giao ước bằng miệng
  theo từng chữ một
  a verbal translation
  bản dịch theo từng chữ một
  (ngôn ngữ học) [thuộc] động từ
  a noun performing a verbal function
  danh từ đảm nhiệm chức năng động từ

  * Các từ tương tự:
  verbal noun, verbalise, verbalism, verbalist, verbalistic, verbalization, verbalize, verbalise, verbalizer, verbally