Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

verbalization /və:bəlai'zeiʃn/  

 • Danh từ
  sự phát biểu bằng lời nói
  verbalization of an idea
  sự phát biểu một ý bằng lời nói
  sự nói dài dòng
  (ngôn ngữ học) sự động từ hoá