Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

verbal noun /vɜ:bl'naʊn/  

  • (cách viết khác gerund)
    động danh từ (như swimming trong swimming is a good from of exercise)