Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

verbalist /'və:bəlist/  

 • Danh từ
  nhà phê bình về từ
  người quá nệ về cách dùng từ
  người có tài chơi chữ

  * Các từ tương tự:
  verbalistic