Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

verbalise /'və:bəlaiz/  

  • Nội động từ
    nói dài dòng
    Ngoại động từ
    phát biểu bằng lời nói
    (ngôn ngữ học) động từ hoá