Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

verbalism /'və:bəlizm/  

 • Danh từ
  sự phát biểu bằng lời nói; lời nói; câu văn; từ ngữ
  sự quá nệ về cách dùng từ
  sự phê bình về từ
  lối chơi chữ
  từ rỗng tuếch
  bệnh nói dài