Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

verbally /'vɜ:bəli/  

  • Phó từ
    bằng lời nói, bằng miệng