Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] phát âm
  the vocal organs
  cơ quan phát âm
  nói thẳng thắn
  những người chống đối là một thiểu số nhỏ nhưng họ đã thẳng thắn lên tiếng
  Danh từ
  (thường số nhiều)
  phần hát (của nhạc ja hay nhạc pop)

  * Các từ tương tự:
  vocal cords, vocalic, vocalically, vocalise, vocalism, vocalist, vocalistic, vocality, vocalization