Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rodomontade /,rɒdəmɒn'teid/  /rɒdəmɒn'tɑ:d/

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    lời nói khoác lác; hành động khoác lác