Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    buồn vui thất thường

    * Các từ tương tự:
    manic-depressive, manichaean, manichaeanism, manichaeism, manichean, manicure, manicurist