Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manicurist /'mænikjʊərist/  

  • Danh từ
    thợ cắt sửa móng tay