Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manic-depressive /,mænikdi'presiv/  

  • Danh từ
    người bị chứng buồn vui thất thường, người bị chứng hưng trầm cảm