Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manicure /'mænikjʊə[r]/  

  • Danh từ
    sự cắt sửa móng tay
    Động từ
    cắt sửa móng tay (cho ai, cho tay ai)