Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phenomenal /fə'nɒminl/  

 • Tính từ
  kỳ lạ, lạ thường
  the phenomenal success of the film
  sự thành công kỳ lạ của cuốn phim
  [thuộc] hiện tượng

  * Các từ tương tự:
  phenomenalism, phenomenalist, phenomenalistic, phenomenalistically, phenomenalize, phenomenally