Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phenomenalism /fi'nɔminəlizm/  

  • Danh từ
    (triết học) thuyết hiện tượng